plynování

Pro mlýny, zemědělce a výrobní podniky

Plynování fosforovodíkem se provádí přímo do komodity. Lze ji aplikovat do sila, nebo do obilí na hromadě. Po ošetření je nutné prostor zabezpečit proti vstupu nepovolaným osobám. Jedná se o Vysoce toxickou látku, které je životu nebezpečná.

 • PH3 – fosforovodík

 • HCN – kyanovodík provádí se formou Bluefum nebo z plechovek

Fotogalerie

dezira měření teploty obilí před plynováním
Fumigací ( plynováním ) se rozumí aplikace pesticidů v plynném skupenství do uskladněných komodit, provozů a budov. Fumigaci smí provádět pouze osoby s osvědčením k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst.3 zákona 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, při které mají nebezpečné chemické látky přiřazenu kategorii nebezpečnosti akutní toxicity 1, 2 a nebo 3.
 
Použití: Fumigace se provádí při napadení komodit nebo objektů škůdci ( skladištní, dřevokazní apod.)
 
Použité chemické látky:
 • Fosforovodík PH3 – používá se k plynování obilovin na hromadách, silech, lodních kontejnerech v prázdných skladech bez technologií ( fosforovodík reaguje s kovy a elektronickými součástkami ), ve skladech se dřevem apod.
  Plynování fosforovodíkem lze provádět během celého roku, pokud teplota uvnitř budov neklesne pod + 10°C. Obiloviny lze plynovat v skladech a silech při nižších teplotách, ale teplota uvnitř komodity nesmí klesnout pod + 10°C. Komodity na hromadě musí být řádně zaplachtovány.
 • Kyanovodík HCN – používá se k plynování skladů, mlýnů, drůbežáren, potravinářských provozů, kostelů, dřevostaveb, roubenek, starého nábytku, kalamitního dřeva, zámeckých a hradních depozitářů apod. Není určen pro plynování obilovin a potravin.
  Výhodou je, že nereaguje s kovy, elektronickými součástkami ani s malbami. 
  Plynování lze provádět pouze v teplejších měsících. Doba zaplynování budovy kdy teplota klesne pod 18°C je 48 hod. a při teplotě nad 20°C je již 24 hod. Objekty musí být během prací hermeticky uzavřeny.
Postup prací:
 1. Prohlídka objektu
 2. Volba vhodného postupu
 3. Objekt se musí na fumigaci připravit: vyklidit a vyčistit
 4. Objekt se hermeticky uzavře, zabezpečí a zahájí se samotná fumigace
 5. Plyn je v objektu exponován po dobu danou výrobcem.
Během prací je celý objekt předán deratizační firmě provádějící zásah a až do úplného ukončení prací a řádného odvětrání nemá nikdo do objektu přístup. Ani v blízkosti objektu se nesmí během prací pohybovat osoby ani hospodářská zvířata. Po ukončení prací je objekt opět předán majiteli a o zásahu je vystaven protokol.
 
Používané přípravky a jejich formulace:
Fosforovodík – Phostoxin
                          Delicia Gastoxin
                          Quickphos 56 GE
formulace – tablety, pelety a dezinsekční pásy ( stripy )
 
Kyanovodík – Uragan D2 – plechovky s papírovými kotouči napuštěných látkou.
                        Bluefum – plyn v lahvích hnaný dusíkem
                        EDN ( Ethandenitril ) – plyn v lahvích hnaný dusíkem

Fotogalerie