HACCP fotka logo

Direktiva o hygieně a potravinách ze dne 14. 6. 1993, která byla přijata zeměmi EU pod zn. 93/43/EEC.

Jde o soustavu preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a jeho prodejem až ke konečnému spotřebiteli. Systém udává, jaké prostředky a postupy jsou nezbytné k tomu, aby se předcházelo nebezpečím, ohrožujících zdraví konzumenta ještì před tím, než by se mohly projevit.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Systém byl sestaven na základě 7 základních principů:

  1. analýza nebezpečí
  2. stanovení kritických bodů
  3. stanovení znaků a kritických mezí
  4. vymezení systému sledování
  5. stanovení nápravných opatření
  6. ověřovací postupy
  7. evidence a dokumentace

Vhodně zavedená dokumentace systému HACCP prokazuje dodržování právních předpisù a tím i minimalizaci sankcí ze strany orgánů státního dozoru.